RODO

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Celem niniejszej informacji jest wypełnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłanej wizytówki, poprzez kontakt telefoniczny a także za pomocą naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w jakikolwiek inny sposób, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celach, dla których zostały nam udostępnione.

Informacje o administratorze

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adrian Żymła, programista z siedzibą w Piekarach Śląskich, (41-948), ul. Jagiellońskiej 155, zwany dalej Administratorem. 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na dedykowaną skrzynkę: rodo@lease-service.pl.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania poniżej wskazanych celów.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie, realizacja zobowiązań umownych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. podjęcia działań na Państwa żądanie w celu zawarcia umowy tj. w szczególności rozpatrzenia wniosku finansowego, zbadania zdolności kredytowej, zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1,lit b RODO)
  2. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. marketingowych, tj. w celu oferowania przez Administratora w sposób bezpośredni (marketing bezpośredni) produktów i usług, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO) 
  1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, w zależności od wybranej usługi, takim podmiotom jak: banki oraz podmioty oferujące kredyty, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora.

W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym instytucjom, organom nadzorującym działalność Administratora, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

Okres przechowywania danych osobowych

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi/ rozwiązania umowy/ rezygnacji z usługi/ lub do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu zawartych umów, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, podatkowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przekazane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia działalności.
  2. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe przekazane dla celu podjęcia działań na Pani/ Pana żądanie ( art. 6 ust.1 lit.b RODO) zostaną niezwłocznie usunięte, za wyjątkiem danych przekazanych w celu świadczenia marketingu bezpośredniego.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

W stosunku do Administratora przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celu marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ( art. 6 ust.1 lit a), ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. a), b) przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji powyższych celów.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

© Copyright 2018 lease-service - Coding by CodeGeek